Volba prezidenta republiky

první kolo 13.1.-14.1.2023
druhé kolo 27.1.-28.1.2023

Volba prezidenta České republiky, kterou vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace k voličským průkazům

Žádost o voličský průkaz (I. a II. kolo volby prezidenta) lze podat ode dne vyhlášení voleb

a) písemně, opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo žádost zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 6.1.2023

b) osobně lze žádost podat na Městském úřadě Pec pod Sněžkou (podatelna) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 11.1.2023 do 16.00 hodin (pro I. kolo volby)

Při podání žádosti ve výše uvedených termínech lze vydat voličské průkazy pro obě kola volby prezidenta.

Vyhotovené voličské průkazy bude MěÚ vydávat nejdříve 15 dní přede dnem konání voleb tj. od 29.12.2022 a to buď osobně, prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem) a nebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Žádost o voličský průkaz pouze pro II. kolo volby prezidenta

Pro případné druhé kolo volby prezidenta, které se má konat ve dnech 27. a 28.1.2023, lze žádost podat

a) písemně, opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo zaslanou v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 20.1.2023.

b) osobně lze žádost podat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. nejpozději do středy 25.1.2023 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.· Žádost o vydání voličského průkazu