Volby do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 38/2024 Sb. byly dne 27.2.2024 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 7. a 8. června 2024. Hlasování bude probíhat v pátek 7.6. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8.6. od 08:00 do 14:00 hodin.

 Informace k voličským průkazům

 Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7. a 8. června 2024 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanových zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

 Žádost o voličský průkaz

 Žádost o voličský průkaz lze podat ode dne vyhlášení voleb a to

         • písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 31. května 2024.

        • osobně lze žádost podat na Městském úřadě Pec pod Sněžkou (podatelna) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 5. června 2024 do 16:00 hodin.

 Voličské průkazy lze předávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 23.5.2024, voličský průkaz lze předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej lze voliči zaslat.

 Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Návštěva s přenosnou volební schránkou 

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Městskému úřadu v Peci pod Sněžkou tel. 499 896 215 (podatelna) nebo 724 077 766 (tajemník MěÚ Mgr. Berger).

Žádost o vydání voličského průkazu