Vodoprávní úřad nabádá občany a organizace, aby hospodárně nakládali s podzemními i povrchovými vodami. Je třeba v nadcházejícím období omezit odběry vod z vodních tok a ze studní, které neslouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, především omezit odběry pro napouštění bazénů, zalévání zahrad a závlahu ploch (např. sportovišt). Vodosprávní úřad současně vyzývá provozovatele malých vodních elektráren k omezení provozu a využití odstávek pro provedení technických úprav.

Přílohy: