Udržujte v našem městě pořádek a zachovejme jej společně čisté a neposkvrněné pro jeho obyvatele, návštěvníky, ale i další generace!

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT KDEKOLIV V OBCI NEOZNAČENÉ PYTLE S ODPADKY!

V Peci pod Sněžkou máme propracovaný systém odpadového hospodářství, který umožňuje každému nejen efektivně se zbavit svého odpadu, ale navíc důsledným tříděním odpadu šetřit peníze. Jak nakládat s jednotlivými odpady se dozvíte níže:

Komunální odpad (netříděný)

Komunální odpad se ukládá POUZE do BÍLÝCH PYTLŮ firmy TRANSPORT Trutnov, s.r.o. Tyto pytle lze zakoupit v podatelně Městského úřadu v Peci, na Sběrném dvoře ve Velké Úpě nebo na čerpací stanici KM Prona.

Naplněné a zavázané pytle může kdokoliv odkládat do sběrných domečků (pod Javorem, u Lesovny - otočka, na Velké pláni pod Horizontem - u inf. stojanu, u penzionu Relax, u penzionu Uranu ve Velké Úpě, u Sběrného dvoru pod Barrandovem) a nebo na Sběrném dvoře.

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO KOMUNÁLNÍ ODPAD VKLÁDAT DO JINÝCH NEŽ OZNAČENÝCH PYTLŮ firmy TRANSPORT Trutnov, s.r.o.

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO UKLÁDAT DO SBĚRNÝCH DOMEČKŮ JINÉ NEŽ BÍLÉ PYTLE firmy TRANSPORT Trutnov, s.r.o.!

...nerespektováním tohoto zákazu riskujete vysokou pokutu a veřejnou ostudu!

Tříděný odpad

Tříděným odpadem se rozumí vyseparované SKLO, PLASTY, PAPÍR, ŽELEZO.

- Občané, soukromé osoby mohou tříděný odpad ukládat zdarma do kontejnerů umístěných na mnoha místech obce (většinou u sběrných domečků).

- Podnikatelé, provozovatelé ubytovacích zařízení, restaurací, kiosků apod. MUSÍ MÍT UZAVŘENOU SMLOUVU S MĚSTEM o nakládání s odpady. Podle kapacity Vašeho objektu se vypočte částka a po jejím uhrazení obdržíte kartičku opravňující vás na sběrném dvoře ZDARMA odkládat TŘÍDĚNÝ ODPAD v libovolném množství.

Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem se rozumí zejména barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky, obrazovky a jiný elektronický odpad, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, oleje nebo tuky (s výjimkou olejů na smažení).

Svoz nebezpečného odpadu vyhlašuje 2x ročně město Pec pod Sněžkou ve zpravodaji a na internetových stránkách. Zpravidla to bývá na jaře a na podzim. Sledujte novinky na našich stránkách.

V den svozu přijede vozidlo firmy TRANSPORT Trutnov, s.r.o. ve stanovenou hodinu na dvě různá stanoviště v obci. Občané pak zde mohou ZDARMA odkládat nebezpečný odpad. Stanoviště bývají A) parkoviště autobusů pod penzionem Hradec a B) plocha u Sběrného dvoru (naproti hasičské zbrojnici).

Je přísně ZAKÁZÁNO DEPONOVAT ODPAD NA SBĚRNÉM STANOVIŠTI PŘEDEM. Odpad musí každý předat do sběrného vozu osobně.

Biologický odpad rostlinného původu

Sběr biologického odpadu rostlinného původu zajišťuje město na základě vyhlášky MŽP ČR č. 321/2014 Sb. ze dne ze dne 16. prosince 2014 umístěním velkokapacitního kontejneru na sběrném dvoře. Kontejner mohou občané využít v době jeho provozu. Biologickým materiálem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu. V praxi jde především o posekanou či pomulčovanou trávu, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky pokojových či venkovních rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod. Naopak do bioodpadu v žádném nepatří gastroodpad (zbytky jídel), uhynulá zvířata apod.

Využití kontejneru pro biodopad je bezplatné (veškeré náklady na likvidaci biodpadu hradí Město Pec pod Sněžkou. Využitím kontejneru se občané zbaví starostí typu „kam s ním? “; nezanedbatelná je i finanční úspora pro původce a producenty odpadu.

Je přísně ZAKÁZÁNO DEPONOVAT BIOLOGICKÝ ODPAD KDEKOLIV JINDE V OBCI, NAPŘ. JEHO VYVÁŽENÍM DO LESNÍCH POROSTŮ NEBO ODKLÁDÁNÍM NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.

...nerespektováním tohoto zákazu riskujete vysokou pokutu a veřejnou ostudu!

Sběrný dvůr

V Peci pod Sněžkou je sběrný dvůr na komunální i tříděný odpad situován v lokalitě Hlušiny, u hlavní silnice II. třídy č. 296, naproti hasičské zbrojici.

Otvírací doba:
pondělí a čtvrtek 8:00 - 14:00
sobota 8:00 - 12:00

Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO deponovat zde odpad MIMO OTVÍRACÍ DOBU!

Mimo otvírací dobu mohou občané využít zde umístěného sběrného domečku, ovšem POUZE NA BÍLÉ PYTLE firmy TRANSPORT Trutnov, s.r.o. Prostor sběrného dvoru je monitorován kamerou.

Sběrné domečky

V katastru obce je rozmístěno 6 sběrných domečků, kam lze deponovat ZAKOUPENÉ BÍLÉ PYTLE na komunální odpad. Odpad v jiné formě ani ŽÁDNÉ JINÉ PYTLE sem nepatří!

Sběrné domečky NEJSOU POPELNICE!

Z těchto míst budou sváženy igelitové pytle pravidelně každé úterý, v sezónním období, tj. 20.12.-31.3., 30.6.-30.9. každé úterý a pátek.

Zde je seznam lokalit se sběrnými domečky:
• Javor, pozemek p.č. 185/6 - naproti pensionu U vleku Javor
• Lesovna, pozemek p.č. 478/6 - nad řadovými garážemi
• na Velké pláni pod Horizontem, pozemek p.č. 39/10 - u informačního stojanu
• nad penzionem Relax ve Velké Úpě, pozemek p.č. 862/1
• u Uranu ve Velké Úpě, pozemek p.č. 761/7
• areál sběrného dvora pod Barrandovem, pozemek p.č. 107/2

Související obecně závazná vyhláška města:

OZV č. 2/2003 ve znění OZV č. 4/2006 o odpadech

Poloha sběrných domečků