Udržujte v našem městě pořádek a zachovejme jej společně čisté a neposkvrněné pro jeho obyvatele, návštěvníky, ale i další generace!

JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT KDEKOLIV V OBCI PYTLE S ODPADKY!

V Peci pod Sněžkou máme propracovaný systém odpadového hospodářství, který umožňuje každému nejen efektivně se zbavit svého odpadu, ale navíc důsledným tříděním odpadu šetřit peníze. Pravidla pro občany i podnikatele se dozvíte níže:

Občané

Od 1. 1. 2022 končí prodej jednorázových známek na popelnice a prodej bílých označených pytlů na směsný odpad.

Majitelé nemovitostí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (dle zápisu v katastru nemovitostí) mají povinnost registrovat se u správce poplatku (paní Simona Hoferová – poplatky@pecpodsnezkou.cz nebo tel 499 896 135) vyplněním formuláře.

Formulář ke stažení (.doc)

Tuto povinnost musí splnit vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek.
Poplatek platí SVJ pokud pro dům vzniklo, v ostatních případech vlastník nemovité věci.
Výše poplatku se stanovuje podle objednaného objemu svozových nádob nebo pytlů viz tabulka.

typ nádoby objem v litrech frekvence likvidace počet svozů za rok výše ročního poplatku
popelnice 120 1× za 14 dní 26 2 496 Kč
1× za měsíc 12 1 152 Kč
popelnice 240 1× za 14 dní 26 4 992 Kč
1× za měsíc 12 2 304 Kč
kontejner 1100 1× za 14 dní 26 22 880 Kč
1× za měsíc 12 10 560 Kč
pytel 60 1× za 14 dní 26 1 248 Kč
1× za měsíc 12 576 Kč
pytel 120 1× za 14 dní 26 2 496 Kč
1× za měsíc 12 1 152 Kč

Tabulka poplatku ke stažení (.pdf)

Za 1 litr objednané kapacity je stanovená cena 0,80 Kč. Minimální kapacita za osobu nebo nemovitost, kde nemá žádná osoba bydliště je 60 l/ měsíc (tj. malý bílý označený pytel).

Svozový den pro popelnice zůstává úterý (liché týdny) v dopoledních hodinách.

Bližší informace k platbám:
Poplatek za odpady : č.ú.: 107-2106750247/0100 KB a.s., v Trutnově
Splatnost za odpady: běžná splatnost v termínu dle OZV č.2/2021
Variabilní symbol: 1345 + č. 1 Pec + číslo popisné
1345 + č. 2 Úpa + číslo popisné

Svozový kalendář Pec pod Sněžkou – občané 2023
1×14 1×4 týdny
leden3, 17, 3117
únor14, 2814
březen14, 2814
duben11, 2511
květen9, 239
červen6, 206
červenec4, 184
srpen1, 15, 291, 29
září12, 2626
říjen10, 2424
listopad7, 2121
prosinec5, 1919

Svozový kalendář ke stažení (.xlsx)

Po registraci a zaplacení poplatku vlastník nemovitosti obdrží roční známku na popelnici s vyznačenou frekvencí svozu nebo příslušný počet pytlů.

Od 1. 1. 2022 dojde ke zrušení všech domečků na odkládání komunálního odpadu a také ke zrušení kontejnerů na tříděný odpad umístěných po obci. Veškerý odpad jak komunální, tak i tříděný se bude odvážet do sběrného dvora ve Velké Úpě. Občané současně obdrží s roční známkou na popelnici nebo s bílými pytli také 26 ks pytlů žlutých na plast (z důvodu oddělení evidence platů od občanů a podnikatelů). Sklo a papír se budou odevzdávat na sběrném dvoře bez evidence.

Podnikatelé

Každý podnikatelský subjekt, při jehož činnosti vznikají odpady, se stává původcem odpadů a je povinen likvidovat odpady ze své činnosti v souladu se zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to na základě písemné smlouvy s osobou oprávněnou pro likvidaci odpadu (svozovou společností).

Podnikatelé mohou využít likvidaci odpadu na sběrném dvoře ve Velké Úpě prostřednictvím jeho provozovatele společnosti Transport Trutnov s.r.o., uzavřením příslušné smlouvy.

Pro informace o podmínkách a smlouvách kontaktujte společnost Transport Trutnov s.r.o. – tel. 493 646 111 nebo e-mail transport@mariuspedersen.cz

Od 1. 1. 2022 již nebude možné, tak jako tomu bylo doposud, uzavírat smlouvu na likvidaci odpadu s městem.

Končí prodej jednorázových známek a bílých pytlů na směsný odpad na městském úřadu.

Sběrný dvůr

V Peci pod Sněžkou je sběrný dvůr na komunální i tříděný odpad situován v lokalitě Hlušiny, u hlavní silnice II. třídy č. 296, naproti hasičské zbrojici.

Otevírací doba sběrného dvora pro rok 2023

PO 08.00 – 14.00 hod.
ÚT – zavřeno
ST – 08.00 – 14.00
ČT – zavřeno
PÁ – 08.00 – 14.00
SO – 08.00 – 12.00
NE – 14.00 – 18.00
Ve dnech státních svátků bude sběrný dvůr uzavřen.

Kontakt:

sudý týden: +420 730 809 982
lichý týden: +420 734 415 757

Je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO deponovat zde odpad MIMO OTVÍRACÍ DOBU!

Prostor sběrného dvoru je monitorován kamerou.

Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem se rozumí zejména barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, zářivky, obrazovky a jiný elektronický odpad, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, oleje nebo tuky (s výjimkou olejů na smažení).

Svoz nebezpečného odpadu vyhlašuje 2x ročně město Pec pod Sněžkou ve zpravodaji a na internetových stránkách. Zpravidla to bývá na jaře a na podzim. Sledujte novinky na našich stránkách.

V den svozu přijede vozidlo firmy TRANSPORT Trutnov, s.r.o. ve stanovenou hodinu na dvě různá stanoviště v obci. Občané pak zde mohou ZDARMA odkládat nebezpečný odpad. Stanoviště bývají A) parkoviště autobusů pod penzionem Hradec a B) plocha u Sběrného dvoru (naproti hasičské zbrojnici).

Je přísně ZAKÁZÁNO DEPONOVAT ODPAD NA SBĚRNÉM STANOVIŠTI PŘEDEM. Odpad musí každý předat do sběrného vozu osobně.

Biologický odpad rostlinného původu

Sběr biologického odpadu rostlinného původu zajišťuje město na základě vyhlášky MŽP ČR č. 321/2014 Sb. ze dne ze dne 16. prosince 2014 umístěním velkokapacitního kontejneru na sběrném dvoře. Kontejner mohou občané využít v době jeho provozu. Biologickým materiálem rostlinného původu se rozumí biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu. V praxi jde především o posekanou či pomulčovanou trávu, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky pokojových či venkovních rostlin, dřevní štěpka, piliny, spadané ovoce apod. Naopak do bioodpadu v žádném nepatří gastroodpad (zbytky jídel), uhynulá zvířata apod.

Využití kontejneru pro biodopad je bezplatné (veškeré náklady na likvidaci biodpadu hradí Město Pec pod Sněžkou. Využitím kontejneru se občané zbaví starostí typu „kam s ním? “; nezanedbatelná je i finanční úspora pro původce a producenty odpadu.

Je přísně ZAKÁZÁNO DEPONOVAT BIOLOGICKÝ ODPAD KDEKOLIV JINDE V OBCI, NAPŘ. JEHO VYVÁŽENÍM DO LESNÍCH POROSTŮ NEBO ODKLÁDÁNÍM NA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ.

...nerespektováním tohoto zákazu riskujete vysokou pokutu a veřejnou ostudu!