Podmínky a pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu

Vydáno 20. 4. 2021

Podmínky a pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je:

Sdružení cestovního ruchu a propagace, z.s.
Pec pod Sněžkou 230542 21
IČ: 226 72 494
DIČ: CZ22672494

zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, L 6411 (dále jen „organizátor“).

1.1. Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook ani Instagram (dále jen „síť Facebook“ a „síť Instagram“).Doba a místo konání soutěže 

1.2. Soutěž proběhne v termínu 20. 4. 2021, 19:00 – 30. 4. 2021, 18:59 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a dále na území České republiky i mimo ni v místech v pravidlech uvedených.

2. Soutěžící 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – fanoušky instagramové stránky pecpodsnezkou nebo fanoušky facebookové stránky pecpodsnezkou (dále také pouze „fanoušky“) – platí (mimo jiné) následující pravidla:

2.1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Instagram nebo Facebook a být fanouškem instagramové stránky pecpodsnezkou nebo facebookové stránky pecpodsnezkou.

2.2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového nebo instagramového profilu.

2.3. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a Instagram. Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby,které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, (dále společně jen „vložený materiál“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže publikací komentáře spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že: - je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;

- má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;

- má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

3. Mechanismus soutěže 

V termínu 20. 4. 2021, 19:00 – 30. 4. 2021, 18:59 mají fanoušci možnost publikovat své odpovědi do komentáře na síti Facebook a Instagram - Účastník soutěže musí mít veřejný profil na síti Facebook a Instagram

- Účastník soutěže musí sledovat instagramový profil pecpodsnezkou nebo facebookový profil pecpodsnezkou (podle toho, kde soutěží)

- Výherci se stanou soutěžící, kteří budou sledovateli Facebookého nebo Instagramového profilu pecpodnezkou a do komentáře uvedou osobu, se kterou by výhru využili a dále budou vylosováni aplikací Facebook timeline contest či jinou aplikací pořadatelem zvolenou. Každý soutěžící může vyhrát pouze 1x.

4. Výhry v soutěži a jejich oznámení

Výherce obdrží rodinný lístek na Lanovku Sněžka - rodinou se zde rozumí 2 dospělí a 2 děti. Jméno výherce bude oznámeno na Facebookové a Instagramové stránce pecpodsnezkou. Vítězové budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou. Pokud vítězní fanoušci kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí, ztrácejí na výhru nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi a nebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

5. Předání výher 

Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy poštou. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

6. Autorská práva

souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže. Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítí Facebook a Instagram.

Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor i pořadatel jsou oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže soutěžící:

- souhlasí, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu;

- potvrzuje, že byl pořadatelem coby správcem osobních údajů, případně z jeho pověření organizátorem coby zpracovatelem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou, kromě organizátora a pořadatele soutěže, zpracovávat další osoby pověřené organizátorem nebo pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

Zpracovávané údaje budou zpřístupněny pořadateli a organizátorovi soutěže, všem zpracovatelům a osobám jinak zúčastněným na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora nebo pořadatele soutěže, popřípadě osobě, které organizátor či pořadatel soutěže údaje předá. Účastník soutěže souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.

7. Doba soutěže

20. 4. 2021, 19:00 – 30. 4. 2021, 18:59

Vyhlášení výherců: 21. 4. 2021 - 1. 5. 2021

Rozesílka výher do 30. 5. 2021

8. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne 20. 4. 2021

8.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde,může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučením ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

8.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové facebookové a instagramové profily, které mají méně než 20 sledujících, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

8.4. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronických sociálních sítích Facebook a Instagram) ani za jednání třetích osob na sociálních sítích Facebook a Instagram či jinde na Internetu.

8.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

8.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

8.7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

8.8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook ani Instagram. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook ani Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook či Instagram.

8.9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

 

V Peci pod Sněžkou, dne 20. 4. 2021

Staňte se součástí DNA Krkonoš

Staňte se součástí DNA Krkonoš

3. 5. 2022

Paměť Krkonoš spustila nový projekt DNA Krkonoš, který zkoumá osídl...

Otevření Herní krajiny Pecka

Otevření Herní krajiny Pecka

21. 4. 2022

Oficiální zahájení letního provozu herní krajiny Pecka bude 30. dub...

Na cestě do Pece pod Sněžkou probíhají opravy mostů

Na cestě do Pece pod Sněžkou probíhají opravy mostů

16. 4. 2022

V Temném Dole směrem do Pece pod Sněžkou nyní probíhá rozsáhlá revi...