Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR

Volební obvod č. 39 (Trutnov)
první kolo 05.01.-06.01.2018
druhé kolo 12.01.-13.01.2018

Termín doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (zahrnuje celý okres Trutnov a část okresu Náchod) vyhlásil prezident republiky na pátek 5. ledna 2018 a na sobotu 6. ledna 2018. Případné II. kolo se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018. Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz, a to i pro případné II. kolo.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

a) písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 29. prosince 2017. Pro případné II. kolo volby je lhůta podání v listinné podobě do pátku 5. ledna 2018

b) osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 3. ledna 2018 do 16.00 hodin pro I. kolo volby nebo do středy 10. ledna 2018 pro případné II. kolo volby.

Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 21. prosince 2017.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb do Senátu, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb.

Žádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Žádost o vydání voličského průkazu

Volba prezidenta republiky

první kolo 12.1.-13.1.2018
druhé kolo 26.01.-27.1.2018

Volba prezidenta České republiky, kterou vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky se koná v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Informace k voličským průkazům

Žádost o voličský průkaz (I. a II. kolo volby prezidenta) lze podat ode dne vyhlášení voleb

a) písemně, opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo žádost zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 5.1.2018

b) osobně lze žádost podat na Městském úřadě Pec pod Sněžkou (podatelna) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 10.1.2018 do 16.00 hodin (pro I. kolo volby)

Při podání žádosti ve výše uvedených termínech lze vydat voličské průkazy pro obě kola volby prezidenta.

Vyhotovené voličské průkazy bude MěÚ vydávat nejdříve 15 dní přede dnem konání voleb tj. od 28.12.2017 a to buď osobně, prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem) a nebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Žádost o voličský průkaz pouze pro II. kolo volby prezidenta

Pro případné druhé kolo volby prezidenta, které se má konat ve dnech 26. a 27.1.2018, lze žádost podat

a) písemně, opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo zaslanou v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 19.1.2018.

b) osobně lze žádost podat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. nejpozději do středy 24.1.2018 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu