Volby do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 9/2019 Sb. byly dne 17.1.2019 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 24. a 25. května 2019. Hlasování bude probíhat v pátek 24.5. od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25.5. od 08:00 do 14:00 hodin.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. května 2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanových zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat

písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 17. května 2019.

osobně lze žádost podat na Městském úřadě Pec pod Sněžkou (podatelna) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 22. května 2019 do 16:00 hodin.

Voličské průkazy lze předávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 9. 5. 2019, voličský průkaz lze předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej lze voliči zaslat.

Žádost o vydání voličského průkazu

Žádost můžete stáhnout zde.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Návštěva s přenosnou volební schránkou

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Městskému úřadu v Peci pod Sněžkou tel. 499 896 215 (podatelna) nebo 724 077 766 (tajemník MěÚ Mgr. Berger).

Prokazování totožnosti a státního občanství

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.