Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. 10. 2017

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 135/2017 Sb. byly dne 2.5.2017 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 20. a 21. října 2017. Hlasování bude probíhat v pátek 20.10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 21.10. od 08:00 do 14:00 hodin.

Informace k voličským průkazům

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů, na voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz lze podat (ode dne vyhlášení voleb tj. od 2. 5. 2017)

písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče, případně žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky. Žádost musí být městskému úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 13. října 2017.

osobně lze žádost podat na Městském úřadě Pec pod Sněžkou (podatelna) do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 18. října 2017 do 16:00 hodin.

Voličské průkazy bude MěÚ podle zákona vydávat nejdříve 15 dní přede dnem voleb tj. od čtvrtka 5. 10. 2017, a to buď osobně, prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), a nebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu

Návštěva s přenosnou volební schránkou

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky lze nahlásit předem telefonicky Městskému úřadu v Peci pod Sněžkou tel. 499 896 215 (podatelna) nebo 724 077 766 (Mgr. Berger).

Prokazování totožnosti a státního občanství

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.