Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.

Výňatek ze stanov sdružení:
Právnické a fyzické osoby činné v cestovním ruchu, město Pec pod Sněžkou a další subjekty, vědomy si potřeby rozvoje cestovního ruchu v Peci pod Sněžkou jakož i v turistickém regionu Krkonoše, deklarují tímto vůli podporovat a koordinovat aktivity v oblasti cestovního ruchu a služeb s ním spojených a účelně využívat přírodní a kulturní bohatství regionu a zakládají v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou

Cílem činnosti Sdružení je zejména

a) propagace a prezentace Pece pod Sněžkou a okolí pro potřeby členů sdružení,
b) výměna informací v oblasti propagace, prezentace, marketingu a financování služeb cestovního ruchu, mezi členy sdružení,
c) podpora vytváření základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v Peci pod Sněžkou a okolí,
d) vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb cestovního ruchu členům sdružení,
e) podpora rozvoje stávajících informačních středisek,
f) další činnosti napomáhající členům Sdružení při poskytování a rozvíjení služeb cestovního ruchu.

Cílem činnosti Sdružení je dále

a) pořádání kulturních, sportovních, tělovýchovných i vzdělávacích akcí podporujících cestovní ruch a jeho rozvoj pro členy sdružení,
b) příprava a zpracování marketingových studií, koncepčních a strategických rozvojových dokumentů cestovního ruchu pro potřeby členů sdružení,
c) zjišťování veřejně dostupných informací v oblasti cestovního ruchu a jejich poskytování členům sdružení,
d) rozvoj a údržba turistické infrastruktury,
e) podpora a koordinace aktivit vyvíjených subjekty stojícími mimo Sdružení v souladu s cíli Sdružení a v zájmu rozvoje cestovního ruchu, kultury, tělovýchovy, sportu a vzdělávání v turistickém regionu Krkonoše.

Cílem činnosti sdružení je také vyhledávání a získávání veřejných finančních podpor a sponzorských darů k financování činností uvedených v odstavcích 1 a 2.

Dokumenty

Aktuální plakát akcí ke stažení Zápis z jednání valné hromady SCRP 27. 11. 2019 Zápis ze schůze rady SCRP 27. 11. 2019 Stanovy občanského sdružení Cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou Prezentace činnosti SCRP Brožura Pec pod Sněžkou Vás vítá Přehled propagačních materiálů Výhody členství

Přihláška

Kontakty

Sdružení cestovního ruchu a propagace, z.s.
Pec pod Sněžkou 230
542 21
IČ: 226 72 494
DIČ: CZ22672494
číslo účtu: 219 020 452 / 0300
e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz

Mgr. Jiří Matějů
předseda Sdružení
tel.: +420 777 801 050
sdruzeni@pecpodsnezkou.cz
Libor Pelikán
marketing a média
tel.: +420 606 683 457
media@pecpodsnezkou.cz
Michaela Boudová
lokální koordinátor
tel.: +420 728 502 738
propagace@pecpodsnezkou.cz